Certifikace ISO

Politiky integrovaného systému řízení.

 

Vedení organizace LLKV vyhlašuje v souladu s požadavkem 5.1 a 5.3 normy ISO 9001:2008 politiku kvality jako jeden z důkazů své angažovanosti a aktivity při rozvíjení, uplatňování a zlepšování systému řízení kvality a vyhlašuje naplňování této politiky všemi pracovníky organizace jedním
z klíčových úkolů, směřujícím ke zvyšování výkonnosti organizace a vyšší míře uspokojování požadavků všech zainteresovaných stran, kterými jsou především zákazníci, zřizovatel, zaměstnanci a dodavatelé.

Politika kvality se stává nedílnou součástí dlouhodobé strategie organizace a podporuje její poslání.

 

Politika kvality:

 

Uspokojovat v maximálně možné míře požadavky a přání zákazníků co do objemů, kvalitativních parametrů, struktury a termínů poskytování produktů, kterými jsou

 • správa, údržba a ochrana nemovitého a movitého majetku města K.Vary
 • zachování všech produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa, péče o les a jeho ochrana a obnova, hospodářské využití lesa
 • prodej dřeva a řeziva
 • truhlářské výrobky a jejich příp. montáž a instalace na místě určení.

Pro vysoce kvalitní poskytování těchto produktů zajistit dostatečné a plně odpovídající personální, materiální, technické a prostorové podmínky a vybavení a dostatečné finanční zdroje na rozvoj.

Řízení všech procesů v organizaci podřídit především zájmům zákazníků a snaze uspokojit požadavky závazných předpisů a třetích stran a k tomu účelu vytvořený systém řízení kvality udržovat a neustále zlepšovat.

 

Orientace na plnění požadavků normy ISO 9001:2008 a na uspokojování potřeb zákazníků a dalších zainteresovaných stran je v organizaci vyjádřena rozpracováním politiky kvality do těchto tezí:

 

 1. kvality produktů má pro budování image a úspěšnosti organizace prioritní význam
 2. požadavky na kvalitu produktů určují především zákazníci a obecně platné předpisy
 3. produkty vrcholné kvality lze docílit pouze důsledným zaměřením se na všechny vlivy, které tuto kvalitu ovlivňují (kvalita vstupních materiálů, komponentů a nakupovaných prací, vůle
  a schopnosti personálu, úroveň řízení procesů, kontrolní postupy, zákaznický přístup atd.)
 4. při realizaci systému řízení kvality je nutné dbát i na bezpečnostní a ekologické požadavky
 5. při rozhodování je třeba vždy zvažovat přiměřenost organizačních, technických
  a ekonomických řešení (princip hospodárnosti)
 6. vedení společnosti se zavazuje vytvářet podmínky a zajišťovat zdroje pro efektivní a účinné fungování systému řízení kvality
 7. plnění cílů kvality a dodržování principů EN ISO 9001:2008 je nedílnou součástí dlouhodobé strategie organizace a podporuje její poslání a předmět činnosti.

 

Environmentální politika

Organizace LLKV se zavazuje k trvalému zlepšování a prevenci znečišťování všech složek životního prostředí, na které působí svými činnostmi včetně dopravy, používanou technikou
a použitými materiály a komponenty.

Vedení organizace LLKV si uvědomuje tyto vlivy svých činností i činností smluvních dodavatelů a možný vliv svých produktů na životní prostředí a proto pojímá problematiku environmentálního řízení jako nedílnou součást celkového systému řízení p.o., spolu se systémem řízení kvality, BOZP a dalšími prvky řízení.

Dle závěrů prvotního přezkoumání stávajícího environmentálního profilu organizace
a na základě výsledků porovnání skutečnosti s požadavky normy EN ISO 14001:2004 se bude vedení organizace zaměřovat na neustálé, účelné a efektivní zlepšování svých hlavních i doplňkových činností s vizí systematické ochrany složek životního prostředí
a předcházení jeho znečišťování.

V souladu s tímto prohlášením se vedení LLKV zavazuje k:

 • dodržování a plnění platných legislativních a jiných požadavků, povolení a limitů, týkajících se ochrany životního prostředí
 • zefektivňování svých činností z hlediska maximálního využívání vstupních zdrojů
  a tím zejména přírodní zdroje minimalizovat a šetřit
 • produkovat a likvidovat odpady předepsaným způsobem a vyvíjet snahu
  o maximální recyklaci vzniklých odpadů
 • plnění požadavků zákazníků v oblasti ochrany životního prostředí, k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti a k ochraně jejich majetku
 • působení na své dodavatele z hlediska zajištění ochrany životního prostředí
  při dodávkách jejich výkonů a materiálů
 • provádění školení a výchovy zaměstnanců organizace v rámci EMS
 • udržování průběžné komunikace s veřejností a s orgány státní a regionální správy v záležitostech EMS a této politiky, např. prostřednictvím webových stránek.

Vedení organizace LLKV a všichni její zaměstnanci jednotně vyjadřují a uplatňují tímto prohlášením svůj kladný postoj vůči ochraně všech složek životního prostředí.

 

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vedení LLKV p. o. identifikovalo bezpečnostní rizika, vyplývající z pracovních postupů, používaných materiálů a strojního vybavení a je si vědomo nutnosti maximálně tato rizika eliminovat nejen vůči zaměstnancům organizace, ale i vůči cizím osobám, pohybujícím se v oblasti možných negativních vlivů zdrojů ohrožení v oblasti BOZP či PO. Vedení LLKV p. o. se dále zavazuje k realizaci prevence před pracovními úrazy a poškozením zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP.

Požadavky standardu OHSAS 18001 jsou v organizaci uplatňovány dodržováním těchto principů všemi pracovníky:

 • aktivně přispívat k soustavnému zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek
 • podílet se na odhalování bezpečnostních rizik a jejich eliminaci, především neodkladným zajištěním příčin a hlášením určeným vedoucím pracovníkům
  a specialistům BOZP a Po
 • důsledně dodržovat zákonné předpisy, nařízení třetích stran a vnitřní směrnice v oblasti BOZP a Po
 • získávat a udržovat si průběžně znalosti předpisů a postupů
 • otevřeně komunikovat uvnitř i vně organizace o výsledcích a výkonnosti MBP
  a o úrovni plnění této politiky
 • vytvářet pocit osobní odpovědnosti za příp. incidenty a nehody, vzniklé samotnému pracovníkovi nebo jím způsobené
 • pravidelně vyhodnocovat účinnost MBP a navrhovat opatření k dalšímu zlepšování.

 

Společné principy politik integrovaného systému řízení:

 

 • uplatňovaný systém řízení využívá procesního a systémového přístupu k řešení problémů
 • vedení p.o. činí svá rozhodnutí vždy na základě výsledků objektivních, přesných, úplných
  a spolehlivých údajů, vycházejících z analýz a měření
 • udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému řízení je věcí všech pracovníků organizace, a proto je ode všech očekáváno aktivní vyhledávání dalších možností zlepšování
 • klíčová je úloha vedoucích pracovníků, kteří sami důsledně dodržují nastavené postupy
  a vyžadují jejich dodržování i od všech podřízených
 • motivační systém v organizaci podporuje zainteresovanost všech pracovníků na plnění politiky
  a cílů kvality i na dodržování ekologických a bezpečnostních pravidel
 • klíčovou hodnotou organizace je personál, a proto je důraz kladen na zvyšování jeho kvalifikace, uplatňování principu týmové spolupráce a podporu iniciativního inovačního přístupu
 • mezi využívané řídící nástroje patří otevřená komunikace a vzájemná informovanost mezi vedením a výkonným personálem
 • naplnění principů systému řízení přináší i ekonomické a racionalizační efekty –
  předcházení nekvalitě a neshodám je výhodnější než napravování již vzniklých problémů
 • dodržování ekologických a bezpečnostních pravidel a postupů je požadováno
  i na dodavatelích a návštěvnících pracovišť a prostor společnosti.

 

Napsat komentář