OCHRANA LESNÍCH POROSTŮ PROTI KŮROVCI

Pozor: CHEMICKY OŠETŘENO

Boj proti kůrovci – otrávené lapáky ve formě trojnožek. Celý povrch z vnější i vnitřní strany jednotlivých polen trojnožek je ošetřen insekticidním postřikem, který obsahuje výrobci doporučené množství (koncentraci) insekticidu, barviva a vody. Ve vrcholové části je připevněna feromonová návnada v podobě feromonového odparníku.

Výhody navnaděných otrávených lapáků spočívají ve srovnání s klasickými stromovými lapáky ve zvýšení atraktivity prostřednictvím feromonové návnady, v prakticky neomezené odchytové kapacitě a bez nutnosti odkornit dříví nebo jej jinak asanovat.

Použití insekticidu FORESTER cypermethrin 100g/l

POSTŘIK LESNÍCH SKLÁDEK

VAZTAK: Insekticid – pokyny z bezpečnostního listu

4.1.  Popis první pomoci

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze. Znečištěný oděv okamžitě odstraňte.

Při nadýchání:

Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Důkladně omyjte mýdlem a vodou.

Při kontaktu s očima:

Důkladně propláchnout pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut při otevřených víčkách.

Zasažené oči vyplachujte po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou, konzultujte s očním lékařem

Při požití:

Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody, vyhledejte lékaře.

4.2.  Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy: Nejdůležitější známé symptomy a účinky jsou popsané v klasifikaci (vid. oddíl 2) a/nebo v oddíle 11., (Další) symptomy a/nebo příznaky nejsou známy.

  • Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Zacházení: Ošetřete podle symptomů (dekontaminace, životní funkce), není znám specifický protijed.