Myslivost a rybářství

Základním cílem mysliveckého hospodaření v Lázeňských lesích Karlovy Vary (LLKV) je dosažení přírodní rovnováhy mezi zvěří a jejím životním prostředím. Toho lze dosáhnout řádným výkonem práva myslivosti.

Výkon práva myslivosti v honitbách LLKV obnáší povinnost zvěř chovat, zušlechťovat, chránit a lovit. Provádí se podle plánu mysliveckého hospodaření.

Hlavním cílem řádného chovu zvěře je udržovat v honitbách LLKV stanovené normované stavy zdravé kvalitní zvěře, které jsou druhovým složením a množstvím v souladu se zájmy lesního hospodářství a zemědělství a odpovídají produkční schopnosti honitby.

V zájmu ochrany zvěře a snížení škod na lesních porostech se musí zejména zabezpečit dostatečné množství kvalitních krmiv ve vhodné druhové skladbě pro přikrmování zvěře. LLKV dbají na zakládání políček a luk pro zvěř, zřizování dostatečného množství zásypů, slanisek a krmelců, zavádění vhodné krmné techniky, vysazování plodonosných keřů a stromů a provádění rekultivací porostů a úživných ploch.