Lázeňské lesy

Lesy ve vlastnictví města spravuje (od roku 2001) příspěvková organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary zřízená statutárním městem Karlovy Vary, jejímž předmětem činnosti je:

 • vytvoření předpokladů pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako bohatství města Karlovy Vary
 • soustavné naplňování trvalé základní potřeby ochrany lesa zvláštního určení z titulu ochranných pásem zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod
 • posilování ekosystémových schopností lesa a jeho celospolečenských funkcí tak, aby doplňovaly stávající a vytvářely nové aktivity vlastníka v oblasti lázeňství, rekreace, sportu, tvorby krajiny a tím plnění celospolečenských funkcí lesního majetku: sociálně-rekreační, zdravotně-hygienické, hydricko-vodohospodářské, ekologicko-stabilizační, edaficko-půdoochranné a bioprodukční
 • zastupování vlastníka ve státních a evropských dotačních programech
 • spolupráce s ostatními vlastníky a se složkami s obdobnými záměry
 • lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa drobných toků a vodohospodářských děl
 • správa, ochrana a údržba svěřených objektů
 • odborná správa lesů – licencovaná činnost odborného lesního hospodáře
 • výkon ochranné služby v lesích vlastními strážemi (lesní stráže, vodní stráže, myslivecké stráže, rybářské stráže)
 • lesní hospodářství, hospodaření se svěřenými pozemky a lesními porosty při dodržení povinností, vyplývajících ze zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • výkon práva myslivosti a jeho organizace na všech honebních pozemcích města Karlovy Vary
 • výkon rybářského práva v obhospodařovaných rybářských revírech v majetku města Karlovy Vary
 • koncepční i operativní činnost směřující k :
  • trvale udržitelnému hospodaření v lázeňských lesích Karlovy Vary,
  • posílení produkční schopnosti lesních porostů,
  • maximální realizace zpeněžitelných užitků z lesa

Kromě výše uvedených hlavních činností se organizace zaměřuje i na doplňkové činnosti:

 • opravy silničních vozidel
 • truhlářství
 • tesařství
 • opravy pracovních strojů
 • opravy ostatních dopravních prostředků
 • výroba pilařská a impregnace dřeva
 • silniční motorová doprava nákladní
 • obchodní činnost mimo rámec hlavní činnosti (velkoobchod)
 • lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Lesy vlastnilo město Karlovy Vary od svého založení a historie správy tohoto městského majetku je velmi bohatá. Nejstarší známá písemná zmínka o části dnešních karlovarských městských lesů pochází z roku 1325. Král Jan Lucemburský tehdy daroval svému manovi Kojatovi z Otnavic 16 lánů lesa (asi 280 ha), aby na místě, kde již tehdy stál kostel sv. Linharta, založil novou osadu. Tehdejší Obora, dnes poměrně dávno zaniklá ves, patří nyní k jedné části z celého komplexu lesů v okolí lázeňského města Karlovy Vary. Tyto lesy získali karlovarští měšťané darem od Karla IV. (část) a další pozemky s lesními porosty si od té doby postupně přikoupili.

Ve středověku se totiž neobyčejně navýšila spotřeba dřeva. Prakticky všechny vzrostlé stromy v okolí města padly na nejrůznější stavby a výrobky a ostatní dřevo na palivo. Až počátkem 19. století pak město začalo s lesy lépe hospodařit. Správu převzal „Městský lesní úřad“ a pro těžbu začala platit mnohá omezení. V období po 2. světové válce patřila správa lesů krátký čas pod Technické služby města. Od 1. 1. 1969 pak jejich údržbu přebírá nově zřízená, samostatná organizace s názvem Lázeňské lesy. Ta se později z rozpočtové přeměnila na příspěvkovou a její úplný název nyní zní Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace.

Hlavní část lesů v blízkém okolí lázeňského města má rozlohu cca 1870 ha a ve správě organizace ještě také jsou bývalé lesy města Rybář (dnes čtvrť v Karlových Varech) o rozloze 318 ha a další, menší části lesů u Staré Role, Andělské Hory, Cihelen a Počeren.

Svůj dnešní vzhled získaly karlovarské lesy v průběhu posledních dvou století. Význační návštěvníci města přivezli do lázní na počátku 19. století rousseauovský pohled na přírodu. Okolí Karlových Varů bylo ostatně vždy, samo o sobě velmi romantické, a když bohatí mecenáši tu ještě navíc začali stavět vyhlídky, odpočívadla a promenádní cesty, staly se častým a oblíbeným cílem výletů většiny návštěvníků města. Velká část staveb z tehdejší doby se zachovala dodnes a mnohé jsou opět v dobrém stavu díky péči města a pomoci novodobých sponzorů. Organizace Lázeňské lesy pak zabezpečuje, vedle běžných úkolů vyplývajících z lesního zákona a lesního hospodářského plánu, také údržbu všech staveb a zařízení pro lázeňské hosty v areálu lesů. K tomuto účelu má organizace patřičné zázemí v provozovně v Březové, kde je současně také umístěna malá pilařská výroba. Vedle řeziva pro vlastní potřebu, nabízí tento provoz svoji produkci rovněž různým drobným odběratelům a výrazně tak přispívá ke zhodnocení menší části z celkového objemu dřeva vytěženého v karlovarských městských lesích.